REŽIM DNE

 

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Usiluje o integraci dětí se sociální indikací. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení, zejména článek č. 16, 18, 23, 29. osoby, pečující o dítě, je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratický principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, sociální a psychický rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností.

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování.

Nástup dětí

 • Děti jsou přijímány v době od 6:00 do 8:00, po dohodě s učitelkou mohou rodiče přivést dítě v domluveném čase.

Spontánní hry

 • Probíhají po příchodu dětí, při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů (dle potřeb, věku a schopností dětí).

Činnosti řízené pedagogem

 • Probíhají denně podle potřeb, věku a schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit.

Pohybové aktivity

 • Probíhají v průběhu celého dne.

 • 1 x týdně řízené tělovýchovné činnosti zaměřené na cvičení na nářadí, na prvky sportovních her apod.

Pobyt venku

 • Je organizován mezi 10:00–12:00 dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne.

 • V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby činnosti byly přenášeny ven co nejvíce.

 • Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace.

Odpočinek

 • Vychází z individuálních potřeb dětí. Děti odpočívají při čtené nebo reprodukované pohádce, nemusejí spát, v postýlce mohou mít svoji oblíbenou hračku z domova. Hygienické potřeby mohou uspokojovat samostatně. Doba odpočinku dětí je vždy projednána vedením školy se zákonnými zástupci dětí před nástupem dítěte do mateřské školy.

 • Děti mají možnost postupně se zapojovat do klidových aktivit.

Stravování

 • Strava je připravována v mateřské škole. Doba podávání stravy je neměnná. Vzhledem k rozložení tříd je jídlo kuchařkami rozváženo a oběd postupně vydáván v jednotlivých třídách. Výjimkou jsou obědy v MŠ Modrá, které jsou dováženy z MŠ Za koupalištěm.
  Dopolední svačina: 8.45
  Oběd: 11.30
  Odpolední svačina: 14.00

 • Kuchařky jídlo vydávají, děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy se svačinou i polévkou, mladším pomáhají učitelky.

 • Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin.

Pitný režim

 • Od 7:00 mají děti na každé třídě po celý den pití. Děti se obsluhují samy, o mytí nádobí se starají kuchařky. Nápoje se obměňují.

Způsob nakládání s prádlem

 • Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů, nebo podle potřeby. Ručníky se obměňují každý týden, pyžama si děti berou domů vyprat po 14 dnech.

 • Prádlo je práno a mandlováno ve vlastní prádelně a uloženo k tomu určených a větratelných skříních.

 • Čisté prádlo je odděleno od špinavého

Ozdravná opatření

 • Pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místností. Přímé větrání – ráno před zahájením provozu, v době při pobytu dětí venku.

 • V letních měsících probíhá i venkovní sprchování dětí.

 • Organizujeme plavecký výcvik.

 • Každodenní zdravotně zaměření tělovýchovné činnosti