MŠ PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

 

CO CHCEME:

 • přispět ke zdravému životnímu stylu dítěte

 • dosáhnout harmonického rozvoje pohybových dovedností dětí

 • dodržovat správnou životosprávu

 • vytvořit co nejpodnětnější prostředí

 • klást důraz na individualitu dítěte, jeho prožívání, možnosti a potřeby, sebedůvěru, sebejistotu

 

ZÁSADY PODPORY ZDRAVÍ:

 1. UČITELKA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

 • oživovat komunikační dovednosti vzájemnou interakcí

 • vzájemná hospitace pedagogických pracovníků

 • uvědomovat si, že učitelka ovlivňuje okolí nejen vzděláváním, ale svou osobností celkově

 • přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces aktuální situaci, netrvat za každou cenu na dosažení vytyčeného cíle

 1. VĚKOVĚ SMÍŠENÉ SKUPINY

 • snažit se o integraci ve všech třídách – tím docílit zlepšení životních podmínek dětí i učitelek

 • dovybavovat třídy hračkami a didaktickými pomůckami pro všechny skupiny dětí

 1. RYTMICKÝ ŘÁD ŽIVOTA A DNE

 • stanovit smysluplná a dětem srozumitelná pravidla

 • každodenní ranní vítání s dětmi

 • dbát na klidné a plynulé přechody do tříd

 • dodržovat dostatečnou délku pobytu dětí venku

 1. TĚLESNÁ POHODA A VOLNÝ POHYB

 • vést rodiče k úměrnému oblékání dětí

 • dbát na bezpečnost dětí

 1. ZDRAVÁ VÝŽIVA

 • udržovat zvýšený příjem čerstvého ovoce a zeleniny a nabízet širokou nabídku nápojů

 • děti samy volí množství jídla

 1. SPONTÁNNÍ HRA

 • volný přístup k hračkám (musí být v jejich dosahu a dohledu)

 • dát dostatek času na dokončení hry, k pokračování ve hře, dbát na uchování výtvorů ze hry, neuklízet bez souhlasu dětí

 • nevstupovat dítěti do hry, s dostatečným předstihem upozornit dítě, že bude potřeba hru ukončit, nebo přerušit

 1. PODNĚTNÉ VĚCNÉ PROSTŘEDÍ

 • obohatit instrumentář o Orffovy rytmické a melodické nástroje

 • průběžně zútulňovat prostředí třídy

 • hlídat přetápění místnosti

 • nepřijímat zjevně nemocné děti

 1. BEZPEČNÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

 • nekompromisně přistupovat k případným projevům nevyzrálého chování mezi dospělými

 • neslibujeme odměnu za správné chování

 • vyvarujeme se všeobecných pochval a snažíme se užívat formativního hodnocení

 1. PARTICIPATIVNÍ A TÝMOVÉ ŘEŠENÍ

 • zaměřit se na dodržování zásad vyzrálé komunikace a upozorňovat na případné nedostatky v této oblasti

 • podporovat zaměstnance ve všech aktivitách spojených s rozvojem školy

 • vedení školy bude hledat a prosazovat nová řešení nastolených problémů

 1. PARTNERSKÉ VZTAHY S RODIČI

 • třídní schůzky v jednotlivých třídách

 • nabízet rodičům zapůjčení odborné literatury a kontakty na odborníky

 • využívat vstřícných nabídek rodičů na pomoc

 • písemně oceňovat pomoc rodičů v šatnách

 1. SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ

 • seznamovat se s programy ZŠ v okolí

 • zúčastnit se akcí dětí ze ZŠ

 • poskytnout ZŠ informace o naší MŠ

 1. ZAČLENĚNÍ DO ŽIVOTA OBCE

 • prezentovat naší MŠ akcemi v obci, budovat nové tradice